جشنواره پیامبر مهربانی

نخستین جشنواره پیامبر مهربانی

… اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید (قدرتهای بزرگ) ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن Continue reading


A001

نمایشی زنده از عشق کودکانه به پیامبر مهربانی

گالری آفتاب نمی دانست دیوارهای سفیدش در هفته پایانی بهمن ماه شاهد چه آثاری خواهد بود ، آثاری که با عشق کودکانه به بزرگترین راهنمای بشریت حضرت رسول اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم ) آفریده شده بود،…