پیامبر-لوگو

دومین جشنواره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر مهربانی در سال جاری برگزار می گردد.

پس از برگزاری نخستین جشنواره پیامبر مهربانی در سال ۱۳۹۴، دومین جشنواره محمد(ص) پیامبر مهربانی درسال جاری برگزار می گردد .